Anvisningar för bortskaffande

Meddelande enligt § 18 i lagen om batterier

Eftersom batterier och uppladdningsbara batterier kan finnas i våra försändelser är vi enligt lagen om batterier (BattG) skyldiga att informera dig om följande: Batterier och uppladdningsbara batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Du är enligt lag skyldig att återlämna begagnade batterier och uppladdningsbara batterier. Begagnade batterier kan innehålla skadliga ämnen som kan skada miljön eller din hälsa om de inte förvaras eller bortskaffas på rätt sätt. Batterier innehåller dock också viktiga råvaror som järn, zink, mangan och nickel och kan återvinnas. Du kan antingen lämna tillbaka batterierna till oss efter användning eller lämna tillbaka dem gratis i omedelbar närhet (t.ex. till återförsäljare eller kommunala insamlingsställen eller till vårt leveranslager). Återlämning av batterier till försäljningsställen är begränsad till de mängder som är vanliga för slutanvändare och till de förbrukade batterier som distributören har eller har haft i sitt sortiment som nya batterier.

Skylten med den överstrukna soptunnan betyder att batterier och ackumulatorer inte får slängas i hushållsavfallet. Under denna symbol finns också följande symboler med följande innebörd:

Pb: Batteriet innehåller bly

Cd: Batteriet innehåller kadmium

Hg: Batteriet innehåller kvicksilver

Batterie Entsorgung

Anmärkning om förordningen om spillolja (AltölV)

I enlighet med förordningen om spillolja är vi skyldiga att kostnadsfritt återta förbrukade förbränningsmotor- eller transmissionsoljor och oljefilter för korrekt bortskaffande upp till den mängd förbränningsmotor- och transmissionsoljor som levererats i det enskilda fallet, liksom oljefilter och oljehaltigt avfall som regelbundet uppstår vid oljebyten.

Du kan lämna in spilloljor, oljefilter och oljeavfall som uppstår vid oljebyten på vårt insamlingställe som anges nedan eller skicka dem till oss för att de ska tas om hand på ett professionellt sätt utan kostnad. För att det ska vara möjligt att ta emot oljespill ska du packa oljeavfallet på ett läckagesäkert sätt och märka förpackningen tydligt med "Återvinning av spillolja". Betala tillräckligt med porto på paketet - tyvärr kan vi inte ta emot ofrankerade paket.

När du skickar oljan ska du också tänka på att den klassificeras som farligt gods beroende på dess flampunkt och att den därför måste förpackas och märkas särskilt om det behövs.

Återlämningsstället är vårt försäljningsställe:

MOTEA GmbH
Altöl-Recycling
Oststraße 36
51674 Wiehl

Du kan lämna oljorna där när som helst under våra öppettider. Alternativt kan du också skicka oss den använda oljan.

0
0

Topprabatt

Topprabatt